این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


         
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

محورهای کلی بخش مدیریت

1. مدیریت و تکنیک های بهینه سازی

2. مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی

3.رهبری و رفتار سازمانی

4.مدیریت تولید، فرایند و عملیات

5.مدیریت راهبردی

6.مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات

7.  مدیریت استراتژیک و رقابت

8.مدیریت منابع انسانی

9.مدیریت مالی

10. مدیریت نکنولوژی، تحقیق و توسعه

11. مدیریت بازار

12. اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت

13. حاکمیت سازمانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی

14. مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری

15. مدیریت عمومی

و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای مدیریت


محورهای کلی بخش حسابداری

1. سیستم های اطلاعات حسابداری

2.نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

3.اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها

4.کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

5.تولید و حسابداری مدیریت

6.یافته های نوین و مباحث روز در حسابداري

7.استانداردهای حسابداری و حسابرسی

8.روش های تأمین مالی در سازمانها

9.لزوم استانداردگذاري يکپارچه براي گزارشگري مالي

10. نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري

11. کاربرد اينترنت در حسابداري

12. مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير کشورها

13. تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل 44

14. تاثير حسابداري در توسعه بازار سرمايه

15. نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي

16. ارزش افزوده و گزارشگري مالي

17. اخلاق در حسابداري و حسابرسي

18.  مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران
و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای حسابداری